WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Nasze warunki świadczenia usług są proste i zrozumiałe. Zapoznaj się z zasadami, które stosuje Serverhino w pracy ze swoimi klientami.

Warunki korzystania z usługi Serverhino

Przeczytaj umowę, która będzie regulować naszą współpracę

1.1. Usługi zakupione od Spółki umożliwiają Klientowi korzystanie z nich bezpośrednio - z takich, jakimi są lub też dają dostęp do korzystania z informacji, usług i produktów dostarczanych przez osoby trzecie, lub do korzystania z oficjalnie otwartych informacji w globalnym Internecie. Poza informacjami i usługami określonymi w niniejszych warunkach Spółka nie dostarcza ani nie kontroluje informacji, usług i produktów publikowanych lub sprzedawanych przez Internet przez osoby trzecie.
1.2. Spółka nie udziela żadnych gwarancji, pośrednich lub bezpośrednich, na jakiekolwiek produkty, informacje lub usługi dostarczane przez Internet przez osoby trzecie. Spółka także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z takich usług.
1.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i wiarygodność informacji zamieszczonych na stronie internetowej Klienta.

2.1. Rejestrując się na Stronie internetowej Spółki www.serverhino.com, Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie pełnych i prawdziwych informacji do weryfikacji.
2.2. Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail, którego domena nie jest utrzymywana przez Spółkę.
2.3. Podanie błędnych danych kontaktowych może skutkować zablokowaniem konta Klienta przez Spółkę.
2.4. Klient, składając zamówienie na usługę, samodzielnie wybiera taryfę i czas trwania usługi. Zamówienie usługi na stronie Usługodawcy jest wyrażeniem przez Klienta zgody na opłacenie usługi po cenach obowiązujących w dniu uruchomienia usługi oraz wyrażeniem przez Klienta zgody na niniejszy Regulamin.
2.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z działań Spółki opartych na niedokładnych, niepełnych lub nieprawdziwych informacjach i dokumentach dostarczonych przez Klienta.
2.6. Po otrzymaniu wpłaty w całości i rozpoczęciu świadczenia usług Klient otrzymuje informacje do autoryzacji, a także dane niezbędne do zarządzania usługami. Hasła domyślne ustalone przez Spółkę mogą zostać zmienione przez Klienta za pomocą odpowiedniej funkcji w panelu administracyjnym samodzielnie i w dowolnym czasie.
2.7. Klient samodzielnie zapewnia bezpieczeństwo i poufność swoich poświadczeń oraz odpowiada za wszelkie czynności wykonywane z ich użyciem. Dostawca z kolei zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Polityki prywatności przyjętej przez Spółkę (https://serverhino.com/ru/privacy-policy/).
2.8. W przypadku utraty lub nieuprawnionego dostępu do danych uwierzytelniających lub w przypadku zagrożenia takimi sytuacjami, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z obsługą techniczną.
2.9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania osób trzecich w przypadku, gdy zapewnia takim osobom dostęp do panelu administracyjnego dla usług zakupionych od Usługodawcy oraz dostępnych mu zasobów i usług.
2.10. Spółka, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta, innych klientów Spółki lub osób trzecich, zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia do zmiany zarówno danych autoryzacyjnych, jak i procedur autoryzacyjnych Klienta. Spółka zobowiązuje się do powiadamiania Klientów i przekazywania im nowych danych autoryzacyjnych jak najszybciej przed, a najpóźniej niezwłocznie po wejściu w życie takich zmian.
2.11. Po wypowiedzeniu (zawieszeniu) przez Spółkę świadczenia usług w ramach umowy, okres przechowywania danych Klienta wynosi 7 (siedem) dni kalendarzowych (dla usługi „Wynajem serwerów dedykowanych” - 3 (trzy) dni od moment zakończenia (zawieszenia) świadczenia usług). Po upływie określonego okresu przechowywania, dane Klienta oraz ich kopie zapasowe są trwale usuwane.
2.12. W przypadkach, gdy świadczenie usług zostało przerwane (zawieszone) przez Spółkę z powodu rażącego naruszenia przez Klienta warunków niniejszej umowy (takiego jak: brak zapłaty za usługi w terminach określonych w ust. 3; korzystanie z usług Dostawcy w celu realizacji działania wyraźnie zabronionego w punkcie 4, w szczególności: ataków DDoS, dystrybucji złośliwego oprogramowania, spamu, kopania kryptowalut itp. (lista ta nie jest wyczerpująca), Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych Klienta w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych.
2.13. Rejestrując się na Stronie internetowej Spółki, Klient potwierdza tym samym zgodę na otrzymywanie powiadomień serwisowych i informacyjnych od Spółki na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3.1. Płatność za usługi Dostawcy jest dokonywana przelewem bankowym, rodzaje i szczegóły akceptowanych systemów płatności są wymienione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.serverhino.com/ru/support.
3.2. Zlecenie rejestracji lub odnowienia usług zaczyna być realizowane dopiero po otrzymaniu zaliczki wystarczającej na opłacenie wszystkich usług, zaznaczonych w zamówieniu. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia na koncie Spółki nie zostanie zaksięgowana wystarczająca kwota, zamówienie takie zostanie anulowane.
3.3. Podstawową walutą Spółki jest euro (EUR). Wszystkie rozliczenia wewnętrzne są dokonywane w walucie podstawowej.
3.4. Wszystkie ceny w walutach innych niż euro są przeliczane automatycznie zgodnie z aktualnymi kursami wymiany z rachunku oraz ze Strony internetowej Serverhino. Kursy bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) są aktualizowane raz na godzinę, dla innych walut aktualizacja przeprowadzana jest raz dziennie.
3.5. Waluty elektroniczne WMZ, WMR i WME są przeliczane po kursach usługi systemu Webmoney: https://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp. Kryptowaluty bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) są przeliczane po kursie wskazanym na stronie: BTC, ETH, LTC.
3.6. W przypadku, gdy Klient płaci za usługi w innej walucie niż euro, obowiązuje kurs z danego dnia zapłaty.
3.7. W przypadku płatności za usługę, która została już zawieszona z powodu niewystarczającego salda środków, płatność jest naliczana od momentu zatrzymania usługi.
3.8. Minimalny termin płatności i korzystania z usług wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, z wyjątkiem usług takich jak: „Rejestracja domeny”, „Certyfikaty SSL” i innych, gdzie minimalny termin na płatność i korzystanie z usług wynosi 1 (jeden) rok. Środki na żądany okres płatności są potrącane z salda na rachunku na początku świadczenia usług lub przy przedłużaniu ważności usług.
3.9. Od zakończenia ostatniego opłaconego przez Klienta okresu świadczenia usług, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do usług bez dodatkowego powiadomienia.
3.10. W przypadku płatności innymi walutami niż euro, faktura jest ważna w ciągu 1 godziny od momentu wystawienia w przypadku zapłaty kryptowalutą (bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC)) oraz w ciągu 1 dnia w przypadku płatności w innych walutach.
3.11. W przypadku otrzymania reklamacji z systemu płatności transakcja i konto na koncie Klienta zostają anulowane. Jeżeli w ramach tego samego konta reklamacja(e) jest(-ą) otrzymywana(-e) wielokrotnie, Spółka zastrzega sobie prawo do nałożenia kary na takie konto w wysokości 10,00 euro za każdą taką reklamację. Środki są pobierane z salda Klienta. Przykład reklamacji: PayPal, Nieautoryzowane transakcje.

4.1. Nieautoryzowane wysyłanie wiadomości elektronicznych (spam) jest niedopuszczalne. Domena Klienta i nazwa jego fizycznego serwera nie mogą występować jako nadawca, pośrednik ani działać jako łącze w wiadomościach elektronicznych lub adresie e-mail dla takich wysyłek, niezależnie od tego, za pośrednictwem jakich serwerów są realizowane. Ponadto zabroniona jest nieautoryzowana dystrybucja w środowiskach SMS, ICQ, IRC itp. z wykorzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę w dowolnej formie.
4.2. W całym okresie korzystania z usług Spółki surowo zabrania się:
4.2.1. Publikowania lub przekazywania za pośrednictwem usług Usługodawcy wszelkich informacji, których rozpowszechnianie jest bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z prawem Republiki Federalnej Niemiec lub prawem międzynarodowym. Takich jak:

 • materiały naruszające prawa autorskie i/lub umowy licencyjne;

 • materiały mające na celu podżeganie do nienawiści międzyetnicznej, międzyrasowej lub międzyreligijnej;

 • materiały o charakterze pornograficznym lub erotycznym z udziałem osób poniżej 18 roku życia;

 • materiały związane z dystrybucją lub produkcją substancji odurzających i podobnych, zabronionych przez ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec.


Ta lista nie jest wyczerpująca.

4.2.2. Publikowania lub przesyłania, korzystając z usług Dostawcy, jakichkolwiek informacji lub oprogramowania, które zawierają wirusy komputerowe lub inne szkodliwe składniki;

4.2.3. Korzystania z usług Dostawcy w celu zakłócania normalnego funkcjonowania systemów komputerowych Spółki i/lub systemów komputerowych klientów Spółki, a także systemów komputerowych osób trzecich; wykonywania skanowania i innych działań destrukcyjnych zarówno w stosunku do systemów komputerowych Spółki, jak i innych sieci i/lub systemów internetowych;

4.2.4. Korzystania z usług Dostawcy w celu nielegalnego/nieuprawnionego dostępu do systemów i sieci komputerowych Spółki lub do systemów i sieci komputerowych osób trzecich dostępnych przez Internet;

4.2.5. Wysyłania, publikowania, transmitowania, odtworzenia lub rozpowszechnienia za pośrednictwem usług w jakikolwiek sposób otrzymanego oprogramowania i/lub innych materiałów, w całości lub w części, chronionych prawem autorskim lub innymi prawami, bez zgody właściciela;

4.2.6. Korzystania z osobistych lub dostarczonych zasobów informacyjnych (skrzynek pocztowych, adresów e-mail, stron WWW itp.) jako koordynatów kontaktowych podczas wykonywania któregokolwiek z działań wymienionego w pkt. 4.2, niezależnie od tego, z którego punktu w Internecie takie akcje zostały wykonane;

4.3. Korzystanie z usług pozyskiwania kryptowalut (kopania) jest zabronione we wszystkich usługach, z wyjątkiem dedykowanych serwerów fizycznych.

4.4. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy transmisji lub zablokowania dostępu do wszelkich informacji lub materiałów Klientom, którzy naruszają niniejsze Warunki świadczenia usług, obowiązujące prawo niemieckie i/lub międzynarodowe i/lub ogólnie przyjęte międzynarodowe standardy etykiety internetowej.

4.5. Spółka nie stosuje żadnej wcześniejszej cenzury.
4.6. Limity miejsca na dysku, z których Klient może korzystać, są określane zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem taryfowym usługi. Całkowita ilość miejsca na dysku obejmuje wszystkie zasoby Klienta.
4.7. Klient musi udzielić odpowiedzi na prośby pracowników Spółki pocztą elektroniczną lub w systemie ticketowym na Stronie internetowej Dostawcy w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin. Brak odpowiedzi, bezczynność lub ignorowanie próśb pracowników Spółki przez Klienta może doprowadzić do zablokowania usługi.

5.1. Spółka zapewnia podstawowe bezpieczeństwo informacyjne usług świadczonych na rzecz Klienta. Podstawowe bezpieczeństwo informacyjne obejmuje:

 • zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie centrów danych (ochrona przed nieuprawnionym dostępem, zajęciem, przeglądaniem, kopiowaniem itp. danych i urządzeń Klientów przez osoby trzecie);

 • zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie personelu (zróżnicowanie praw dostępu, NDA, opisy stanowisk, odprawa techniczna w sytuacjach awaryjnych);

 • systematyczne ciągłe monitorowanie aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz terminowych aktualizacji oprogramowania, jeśli jest to technicznie możliwe;

 • stosowanie podstawowych technik ochronnych i prewencyjnych, stosowanie narzędzi kryptograficznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i danych.


5.2. Tworzenie kopii zapasowych danych:
5.2.1. Spółka regularnie wykonuje kopie zapasowe systemów VDS, ale nie tworzy kopii zapasowych plików LOG.
5.2.2. Backup VDS, dzierżawionych serwerów jest wykonywany tylko w przypadku zamówienia przez Klienta odpowiedniej usługi u Dostawcy.
5.2.3. Kopia zapasowa wykonana przez Dostawcę zgodnie z ust. 5.2.1., nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności w przypadku utraty danych lub naruszenia ich integralności.
5.2.4. W przypadkach, gdy utrata informacji nastąpiła z winy Dostawcy, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu jak najszybszego przywrócenia informacji.
5.2.5. W przypadku, gdy utrata danych była spowodowana działaniami Klienta, odzyskiwanie danych z ostatniego archiwum odbywa się na wniosek Serwisu. Spółka nie zapewnia długoterminowego przechowywania kopii zapasowych danych Klientów.
5.3. Spółka nie gwarantuje, że Klient będzie otrzymywał wiadomości wysyłane przez Serwis, jeśli serwer pocztowy Klienta nie akceptuje wysyłanych do niego wiadomości.
5.4. Udostępniając serwer do wynajęcia, Spółka ma prawo do wykonywania prac awaryjnych wymagających pilnego wyłączenia sprzętu Klienta, o ile ryzyko bezpieczeństwa włączonego sprzętu jest większe niż w przypadku wyłączonego. W takim przypadku Spółka powiadamia Klienta o wyłączeniu sprzętu tak szybko, jak to możliwe przed, w skrajnych przypadkach, natychmiast po takim wyłączeniu. Powiadomienie Klienta realizowane jest przez Spółkę telefonicznie oraz na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie Dostawcy.
5.5. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu zamówionego za pośrednictwem Serwisu, w przypadku, gdy nowa konfiguracja jest podobna do tej, która została wcześniej zamówiona przez Klienta lub poprawi niektóre parametry techniczne zamówienia.
5.6. Spółka nie gwarantuje odbioru poczty Klienta z serwerów lub sieci, które zostały umieszczone na międzynarodowych listach antyspamowych.
5.7. Bezpłatne wsparcie techniczne jest udzielane na zasadzie „TAK JAK JEST”, bez żadnych dodatkowych gwarancji.
5.8. Koszt opłaconego wsparcia technicznego może zostać zwrócony w całości lub w części, według uznania Dostawcy. Wszystkie prace są wykonywane bez żadnych dodatkowych zobowiązań i gwarancji.
5.9. Klient zobowiązuje się do terminowej i pełnej zapłaty za zamówione usługi.

6.1. Usługi rejestracji lub odnowienia domen są świadczone przez Usługodawcę na podstawie umów zawieranych przez Spółkę z akredytowanymi rejestratorami nazw domen. Informacje o rejestracji nazwy domeny i odnowieniu nazwy domeny wprowadza do rejestru właściwy uprawniony rejestrator nazw domen.
6.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność, poprawność i aktualność danych wprowadzonych podczas rejestracji nazwy domeny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z niedokładnością, niekompletnością, błędnością lub nieistotnością informacji o Kliencie przekazanych rejestratorowi.
6.3. Na podstawie oficjalnego pisma Klienta, Spółka pomaga w przekazaniu do akredytowanego rejestratora, który zarejestrował nazwę domeny dla Klienta lub utrzymuje zarejestrowaną domenę Klienta, dokumentów (informacji) Klienta niezbędnych do wprowadzenia zmian w rejestrze zmian, związanych ze zmianą danych Klienta. Klient jest zobowiązany do samodzielnego przekazania wspomnianych dokumentów (informacji), jeżeli żądanie dokumentów (informacji) pochodzi od akredytowanego rejestratora nazw domen, który rejestruje nazwę domeny dla Klienta lub utrzymuje zarejestrowaną nazwę domeny dla Klienta
6.4. Zamówienie usługi rejestracji domeny bez uiszczenia opłaty nie jest rezerwacją nazwy domeny dla Klienta.
6.5. Spółka ma prawo nie rozpocząć świadczenia usługi rejestracji lub odnowienia domeny, jeżeli Klient nie dostarczy dokumentów (informacji) niezbędnych do tych działań.
6.6. Klient niezależnie monitoruje datę wygaśnięcia rejestracji nazwy domeny; jednocześnie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z wygaśnięciem okresu rejestracji domeny, jeśli Klient nie zamówił wcześniej usługi odnowienia domeny lub jeśli usługa odnowienia domeny nie została wykonana przez Usługodawcę z powodu naruszenia przez Klienta warunków umowy.

7.1. Obsługa klienta odbywa się poprzez dialog w systemie ticketowym na Stronie internetowej Spółki: https://serverhino.com.
7.2. Kontaktując się z Obsługą klienta, Klient musi podać swoje dane identyfikacyjne - e-mail, a także dokładnie wskazać kwestionowaną taryfę/usługę.
7.3. W przypadku braku możliwości podania informacji, o których mowa w pkt 7.2, Klient może podać inne dane, które pomogą go zidentyfikować, a mianowicie: dane rachunku i/lub dane dotyczące płatności.
7.4. Wszystkie zgłoszenia do pomocy technicznej są przetwarzane na zasadzie: „kto pierwszy, ten lepszy”. Wsparcie techniczne jest udzielane przez całą dobę. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 1 (jednej) godziny. Czas podjęcia decyzji może się różnić w zależności od wagi lub złożoności wniosku, ale nie może przekraczać 24 (dwudziestu czterech) godzin.
7.5. Żądania awaryjne są przetwarzane poza kolejnością, np. żądanie przywrócenia/zmiany loginu i hasła w przypadku ich złamania, czy przywrócenie głównych usług.
7.6. W przypadku konieczności dostarczenia oryginałów i/lub kopii dokumentów i wniosków Klient może przesłać je pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Spółki.
7.7. Zgłoszenia składane innymi kanałami komunikacji (w szczególności ICQ, IM, Skype, czat na Stronie internetowej Spółki itp.) nie są przetwarzane.
7.8. Dział Obsługi klienta nie jest zobowiązany do udzielania Klientowi porad w zakresie programowania, projektowania stron internetowych, ustawień skryptu i programu, jak również w innych podobnych kwestiach.
7.9. Odpowiedzi na standardowe, często zadawane pytania można udzielić w postaci linków do odpowiedniej strony witryny internetowej Spółki lub innego źródła informacji (np. Wikipedia).
7.10. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wykonanie wnioskowanych czynności w następujących przypadkach:

 • jeżeli informacje określone przez klienta są niekompletne lub niedokładne;

 • jeżeli wprowadzenie żądanych zmian jest niemożliwe ze względu na techniczne cechy świadczenia usług;

 • jeżeli żądanie dotyczy kwestii jakości, poprawności i bezbłędnego działania oprogramowania opracowanego przez osoby trzecie;

 • kiedy żądana operacja może zostać wykonana przez Klienta samodzielnie;

 • jeżeli Klient odmówi udostępnienia danych dostępowych do usług Klienta żądanych przez Spółkę, niezbędnych do rozwiązania problemu opisanego w żądaniu Klienta.


7.11. Każde osobne pytanie skierowane do Działu pomocy technicznej musi być wystosowane w osobnym zgłoszeniu.
7.12. Spółka zastrzega sobie prawo do całkowitego ignorowania próśb i blokowania czatów zawierających wulgaryzmy lub obraźliwy język w dowolnej formie.

8.1. Skargi, zgłoszenia nadużyć, inne roszczenia osób fizycznych i prawnych Wnioskodawcy składają w formie elektronicznej na adres e-mail: ask@serverhino.com
8.2. Reklamacje są przyjmowane nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin po zdarzeniu. Wyjątkiem są wnioski związane z identyfikacją faktu (faktów) naruszenia norm prawnych (prawa autorskie, oszustwa i inne naruszenia prawa administracyjnego i/lub karnego).
8.3. Rozpatrzenie reklamacji musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko Wnioskodawcy (pełna nazwa - w przypadku osób fizycznych, pełna nazwa organizacji - w przypadku osób prawnych). Żądania anonimowe nie są rozpatrywane ani przetwarzane;

 • służbowy adres e-mail Wnioskodawcy o odpowiedź Spółki;

 • adres IP i/lub URL;

 • porty, protokoły;

 • pliki LOG;
  ;

 • nagłówki (headers) i pełną treść e-maila (pełny e-mail) w formacie eml - w przypadku reklamacji spamowych;

 • wszystkie dane muszą zawierać czas zdarzenia, nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin po zdarzeniu. Wyjątkiem są zgłoszenia związane z faktami naruszenia prawa (prawa autorskie, oszustwa i inne naruszenia prawa administracyjnego i/lub karnego);

 • opis istoty odwołania (skargi/roszczenia/zgłoszenia nadużyć itp.);

 • potwierdzenie praw autorskich Wnioskodawcy lub jego działań w imieniu właściciela praw autorskich (dokumenty urzędowe), - jeżeli roszczenie dotyczy naruszenia praw autorskich (wymagany jest link do oryginału lub kopia oryginału w formacie .pdf lub dokumenty potwierdzające prawa Wnioskodawcy do obiektów chronionych prawem autorskim).


8.4. Skargi na czyny karalne i administracyjne (oszustwo, phishing, scamming itp.) są rozpatrywane wyłącznie na mocy orzeczenia sądu w Republice Federalnej Niemiec.
8.5. Odpowiedź na reklamację Spółka rozpatruje w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin.
8.6. Jeżeli reklamacja nie zawiera pełnych danych lub jest złożona z naruszeniem warunków wymienionych w niniejszym paragrafie Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania takich wiadomości.

9.1. W przypadku usług VDS standardowe bezpłatne wsparcie obejmuje następujące elementy:

 • 15 (piętnaście) minut pracy administratora na żądanie - na analizę i rozwiązywanie prostych problemów;

 • zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Internetu;

 • zapewnienie technicznego stanu pracy platformy sprzętowej, a także platformy programowej systemu wirtualizacji;

 • zapewnienie dostępu do lokalnej konsoli VDS;

 • podstawową instalację i konfigurację systemu operacyjnego z listy obsługiwanych, a także wstępny pakiet oprogramowania na życzenie.


9.2. W przypadku usług wynajmu serwerów standardowe bezpłatne wsparcie obejmuje następujące elementy:

 • 15 (piętnaście) minut pracy administratora na żądanie - na analizę i rozwiązywanie prostych problemów;

 • zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Internetu;

 • zapewnienie technicznego stanu pracy platformy sprzętowej, a także platformy programowej do momentu rozpoczęcia ładowania systemu operacyjnego;

 • wymianę sprzętu po weryfikacji przez techników Dostawcy - w przypadku wykrycia fizycznych błędów za pomocą testów producenta;

 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (zasilanie, chłodzenie);

 • pierwsze przełączenie/uruchomienie sprzętu;

 • diagnostykę i wymianę wadliwego sprzętu na życzenie Klienta i/lub powiadomienie wewnętrznego systemu monitoringu;

 • dostęp do interfejsu IPMI w przypadku zamówienia odpowiedniej usługi;

 • podstawową instalację i konfigurację systemu operacyjnego z listy obsługiwanych, a także wstępny pakiet oprogramowania na życzenie.

Serverhino zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego dokumentu według własnego uznania. Zmiany wchodzą w życie po ich ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze podczas czytania tego dokumentu, wyślij je na adres: ask@serverhino.com.

Nasza polityka

Przeczytaj zasady i wytyczne Serverhino

ZADZWOŃ DO NAS

+49 721 90980990

CZATUJ Z NAMI

Live Chat

NAPISZ DO NAS

ask@serverhino.com