POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cenimy Twoje prawo do prywatności. Cenimy również otwartość, dlatego publicznie deklarujemy o wszystkich działaniach z danymi Klientów

Polityka prywatności Serverhino

Dowiedz się, jak Serverhino chroni prywatność danych swoich Klientów

1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje relacje pomiędzy Spółką a Użytkownikiem - osobą fizyczną lub prawną w zakresie dostarczania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
1.2. Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem wiążącym i działa w połączeniu z Warunkami świadczenia usług oraz Umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).
1.3. Polityka prywatności wyjaśnia metody i procedury gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Spółkę.
1.4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na stosowanie się do wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1.2.
1.5. Zaakceptowanie Polityki prywatności następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego punktu „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług” podczas rejestracji na Stronie i jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie danych osobowych przez Spółkę.
1.6. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszej Polityki prywatności, o ile zostanie uznana orzeczeniem sądu Republiki Federalnej Niemiec, nie pociąga za sobą jej nieważności w całości.
1.7. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na Stronie i wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług Spółki po dokonaniu jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności oznacza, że ​​Użytkownik akceptuje takie zmiany.

2.1. Użytkownik dokonujący rejestracji na Stronie potwierdza, że ​​jest osobą zdolną do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
2.2. Efektem rejestracji Użytkownika na Stronie jest utworzenie osobistego konta Użytkownika (zwanego dalej Kontem), które daje dostęp do zasobów Serwisu, usług dodatkowych, systemu płatności Spółki (rozliczeń).
2.3. Rejestracja na stronie jest zgodą (zezwoleniem) osoby zarejestrowanej (Użytkownika) udzieloną Spółce będącej właścicielem Strony na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w inny sposób jego danych osobowych.
2.4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego Konta, kontaktując się ze Spółką na podany poniżej adres e-mail. Jednocześnie Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mógł zalogować się na Stronie i korzystać z usług Strony poprzez konto zdalne, jednakże ma możliwość założenia nowego Konta. Spółka zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji związanych z Kontem Użytkownika (w tym usuniętym) w swojej bazie danych.

3.1. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności dane osobowe Użytkownika obejmują wszelkie informacje, które pozwalają na jego identyfikację nie tylko jako Użytkownika Serwisu (login, hasło itp.), ale również jako rzeczywistej osoby, w tym m.in.


 • imię i nazwisko;

 • data urodzenia;

 • miejsce zamieszkania;

 • województwo;

 • adres e-mail;

 • inne informacje wprowadzone przez Użytkownika w danych osobowych.


3.2. Spółka ma prawo w jakikolwiek legalny sposób zweryfikować, czy Użytkownik podał prawdziwe dane osobowe podczas rejestracji.
3.3. Jeżeli Spółka ma powody, by sądzić, że dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub błędne, Spółka ma prawo zaproponować Użytkownikowi wyjaśnienie (poprawienie) danych osobowych. W niektórych przypadkach Spółka ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika.
3.4. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, niezależnie od ich miejsca zamieszkania i oficjalnej rejestracji, są przechowywane i wykorzystywane w Niemczech, gdzie znajdują się serwery Spółki .
3.5. Spółka ma prawo zbierać, przetwarzać i przechowywać wszelkie informacje, które Użytkownicy pozostawiają w Serwisie poprzez wprowadzenie danych do formularzy wniosków lub przekazują stronie w inny sposób. Takie informacje obejmują między innymi:

 • Dane osobowe (patrz punkt 3.1);

 • Adres IP (patrz punkt 3.6.);

 • Dane przeglądarki internetowej (patrz punkt 3.6.);

 • Dane o odwiedzanych stronach (w tym za pośrednictwem plików cookies - patrz punkt 3.6.);

 • Dane wprowadzane w formularzach wyszukiwania;

 • Inne sposoby wprowadzania informacji na Stronie.


3.6. Na swojej Stronie Spółka wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz logi (pliki dziennika) w celu pozyskiwania informacji o Użytkownikach.
Pliki cookies to niewielkie dane, które są przesyłane przez serwer sieciowy Spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika i przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookies służą do poprawy jakości usług świadczonych przez Spółkę poprzez zapisywanie ustawień Użytkownika, do wewnętrznej analityki oraz do rozwijania działań marketingowych Spółki.
Pliki dziennika to zapisy dzienników serwera Spółki tworzone automatycznie i naprawiające pewne informacje, w tym między innymi:

 • Żądanie sieciowe;

 • Adres IP;

 • Typ i język przeglądarki;

 • Data i godzina zgłoszenia.


3.7. Celem przetwarzania danych osobowych jest identyfikacja Użytkownika podczas świadczenia usług przez Spółkę.
3.8. Wykorzystanie danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Usług Spółki obejmuje (chociaż i nie ogranicza się poniższym):

 • dokonanie transakcji handlowej i/lub świadczenie usługi;

 • zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Strony, Usług oraz poprawy jakości Strony i Usług;

 • udzielanie informacji Użytkownikowi w celu efektywniejszego korzystania przez Użytkownika ze Strony i Usług;

 • tworzenie, zarządzanie i kontrolę nad Kontem Użytkownika oraz weryfikację uprawnień dostępu do usług i oprogramowania;

 • komunikowanie się z Użytkownikiem w celu informowania o zmianach lub uzupełnieniach Usług lub o dostępności jakichkolwiek świadczonych przez nas Usług;

 • ocenę poziomu usług, monitorowanie ruchu i wskaźnika popularności różnych opcji Usług;

 • prowadzenie działań marketingowych Spółki;

 • zgodność z niniejszą Polityką prywatności;

 • składanie reklamacji i odpowiadanie na zgłoszone reklamacje;

 • ochronę praw i uzasadnionych interesów Użytkownika, Spółki, innych Użytkowników Spółki oraz osób trzecich, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Federalnej Niemiec.


3.9. Spółka przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia Usług.
3.10. Spółka może wykorzystywać informacje o Użytkowniku w celu uzyskania zbiorczych danych do użytku wewnętrznego oraz do selektywnego udostępniania innym. Termin „Dane Zagregowane” oznacza dane, które zostały pozbawione unikalnych informacji (bez użycia dodatkowych informacji niemożliwe jest ustalenie własności takich informacji) w celu potencjalnej identyfikacji Klientów, stron docelowych lub użytkowników końcowych, i które zostały zmodyfikowane lub połączone w celu dostarczenia zagregowanych, anonimowych informacji.
Dane osobowe i tożsamość Użytkownika będą przechowywane anonimowo w Danych Zagregowanych.

4.1. Poufność danych osobowych jest zapewniona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Federalnej Niemiec.
4.2. Spółka ceni poufność danych osobowych Użytkowników i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują:

 • weryfikację procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych;

 • środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie danych;

 • zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa danych osobowych Klientów i odwiedzających stronę przed nieautoryzowanym dostępem.


4.3. Spółka gwarantuje, że dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika nie będą wykorzystywane w sposób zabroniony przez prawo, w tym z wyraźnym zamiarem wyrządzenia szkody Użytkownikowi.
4.4. Spółka zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez podstawy prawnej określonej orzeczeniem sądów Republiki Federalnej Niemiec; w takim przypadku należy pamiętać o wyjątkach - patrz punkt 4.5. oraz 4.6.
4.5. W przypadku zakupu przez Użytkownika usługi „Rejestracja domeny”, zgodnie z wymogami rejestrów nazw domen, informacja o Właścicielu domeny musi zostać opublikowana w systemie Whois. W tym zakresie dane osobowe Użytkownika (takie jak: nazwisko, imię, nazwa organizacji, adres, kod pocztowy, numer telefonu, e-mail) są publikowane w otwartych źródłach, do których dostęp ma każdy użytkownik Internetu.
4.6. W przypadku operacji transferu domeny (w ramach usługi Rejestracja Domeny) w kilku strefach domen wymagane jest potwierdzenie danych identyfikacyjnych osoby, na którą nazwa domeny jest zarejestrowana. W takich sytuacjach Spółka żąda od Użytkownika dokumentów pozwalających na osobistą identyfikację osoby będącej właścicielem domeny i przekazuje je firmie rejestratora.
4.7. Spółka gwarantuje poufność informacji dotyczących kwestii współpracy Serwisu z danym Użytkownikiem, takich jak: liczba i rodzaj nabywanych produktów i usług, okres ważności zakupionych produktów i usług, relacje finansowe między Spółką a swoimi klientami itp.
4.8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku działań osób trzecich, w tym dostawcy Internetu Spółki, błędów oprogramowania, zawodnych kanałów komunikacji, a także nielegalnych działań hakerów i innych osób nieuprawnionych. W przypadku wykrycia utraty danych Użytkowników, Spółka zobowiązuje się powiadomić Użytkowników w ciągu 24 godzin od momentu ustalenia faktu ich utraty, a także dołożyć wszelkich możliwych starań w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla Użytkowników oraz zidentyfikowania osób odpowiedzialnych.
4.9. Strona internetowa Spółki może zawierać linki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich stron. Spółka zaleca Użytkownikom, aby w celu ochrony poufności ich danych, najpierw zapoznali się z Polityką prywatności stron, do których prowadzą linki, a także uwzględnili, że Polityka prywatności i działania stron, do których prowadzą linki, różnią się od niniejszej Polityki prywatności i działań Spółki.

5.1. Spółka zbiera dane osobowe od odwiedzających stronę Serverhino, dzieląc odwiedzających na dwie grupy: Klientów/Zarejestrowanych odwiedzających i Niezarejestrowanych.
5.2. Klienci/Zarejestrowani odwiedzający - wszyscy zarejestrowani odwiedzający stronę Serverhino, identyfikowani przez Spółkę za pomocą unikalnego loginu i hasła. Dane osobowe Klientów/Zarejestrowanych odwiedzających otrzymujemy poprzez formularz rejestracyjny, który odwiedzający wypełnia jednorazowo. W procesie korzystania z Usług Klienci/Zarejestrowani goście wymieniają dodatkowe informacje ze Spółką za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji przyjętych przez Spółkę: systemy OTRS (zarządzanie biletami), czat online (rozwój własny Spółki), formularze zamówień na usługi Spółki na stronie Serverhino, formularze online - konsultacje na stronie Serverhino, formularze żądania oddzwonienia na stronie Serverhino, telefonia IP.
5.3. Niezarejestrowani goście - wszyscy odwiedzający stronę Serverhino, którzy nie przeszli procedury rejestracji. Dane osobowe Niezarejestrowanych odwiedzających są otrzymywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji akceptowanych przez Spółkę: czat online (rozwój własny Spółki), formularze konsultacji online na stronie Serverhino, formularz żądania oddzwonienia na stronie Serverhino, telefonia IP.

5.4. Komunikacja ze Spółką możliwa jest również za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów - Skype, Fb-messenger, Linkedin-messenger. Komunikacja przez Skype jest możliwa tylko wtedy, gdy klient wyraźnie wyrazi zgodę na przetwarzanie i tymczasowe przechowywanie jego danych osobowych, przesyłając Spółce swoje dane kontaktowe lub wysyłając prośbę o dodanie kontaktu do książki adresowej. Komunikacja za pośrednictwem Fb-messenger, Linkedin-messenger odbywa się na platformach Facebook i Linkedin i obejmuje uprzednią rejestrację i identyfikację Użytkowników przez sieci społecznościowe, co z kolei oznacza zgodę Użytkownika na odpowiednie polityki Facebooka i Linkedin oraz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

6.1. Na stronie Serverhino są dostępne narzędzia zapewniające rozpowszechnianie przez odwiedzających informacji ze strony Serverhino za pomocą Google+, Facebooka, LinkedIn, Twittera, VK, Pocket. Narzędzia te są własnością powyższych mediów/firm, które mają własne Polityki prywatności i plików cookies, nad którymi Serverhino nie ma kontroli. Wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do określonych mediów społecznościowych, aktywując sieci społecznościowe poprzez kliknięcie w odpowiedni znacznik wyboru. Więcej informacji na temat ich plików cookies i sposobu zarządzania nimi można znaleźć w serwisach społecznościowych.
6.2. Strona Serverhino korzysta z Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Facebook-pixel, LinkedIn Insight Tag, Yandex.Metrica, Yandex Webmaster. Każde narzędzie zbiera inne dane dotyczące zachowania odbiorców Serwisu: informacje o źródle, z którego odwiedzający wchodzą na stronę, dacie i godzinie wizyty Użytkownika na stronie Serverhino, liczbie odwiedzin na stronie Serverhino oraz stronie, z której Użytkownik przeszedł na Stronę Serverhino. Pozwala nam to zobaczyć różnice między odwiedzającymi (oddzielić ich) i przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z strony Serverhino.
6.3. Strona Serverhino korzysta z Facebooka, LinkedIn, Yandex.Direct, Google Adwords. Działanie tych usług opiera się na technologii śledzenia odwiedzających, ich wizyt na wybranych stronach internetowych i następnego wyświetlania reklam dla każdego odwiedzającego, zgodnie z analizą jego odwiedzin i zainteresowań w sieci.
6.4. Więcej informacji o tym, jak Facebook, LinkedIn, Yandex i Google identyfikują odwiedzających, można znaleźć w naszej Polityce plików cookies oraz na stronach internetowych Google, Facebook, LinkedIn i Yandex.
6.5. Strona Serverhino korzysta z usługi https://fonts.google.com, za pomocą której zapewniamy prawidłowe wyświetlanie strony na komputerze każdego odwiedzającego. Szczegółowe informacje na temat działania tej usługi można znaleźć na jej stronie internetowej. Spółka korzysta z szeregu narzędzi, które umożliwiają płacenie za usługi online - Visa, Mastercard, PayPal, Yandex Money, LiqPay, Webmoney, Qiwi Wallet, Bitcoin, Etherium, Litecoin. Jednocześnie Strona internetowa Spółki nie uczestniczy w przetwarzaniu, przekazywaniu i przechowywaniu danych osobowych Klientów, a jedynie umieszcza elementy interfejsów instrumentów płatniczych na Stronie internetowej Serverhino. Fizycznie wszystkie czynności mające na celu opłacenie Usług Spółki są wykonywane poza granicami informatycznymi Spółki.
6.6. Spółka korzysta z narzędzia poczty elektronicznej Klienta dostarczonego przez mailchimp.com. Pisma wysyłamy tylko do tych Klientów Spółki, którzy wyrazili na to zgodę. Usługa mailchimp.com świadczy usługi dystrybucji poczty e-mail przy użyciu własnej Polityki prywatności, Warunków świadczenia usług i innych dokumentów regulacyjnych. Więcej informacji o tym, jak mailchimp.com przetwarza i chroni przesyłane informacje o osobach trzecich, można znaleźć na stronie internetowej Serwisu.
6.7. Spółka korzysta z narzędzia do weryfikacji człowieka/oprogramowania (bota) od Google - ReCaptcha. To narzędzie pozwala Spółce zweryfikować, czy odwiedzający przesyłający żądanie lub wypełniający formularz na stronie Serverhino jest prawdziwą osobą, a nie botem. Więcej informacji o tym, jak Google przetwarza dane odwiedzających podczas działania narzędzia ReCaptcha, można znaleźć na odpowiedniej stronie: https://www.google.com/recaptcha/
6.8. Spółka korzysta z narzędzia do hostingu wideo Youtube w celu publikacji własnych materiałów informacyjnych. Szczegółowe informacje o tym, jak YouTube i Google identyfikują odwiedzających, można znaleźć na stronach Google i Youtube.

7.1. Użytkownik samodzielnie kontroluje dane, które przekazuje Spółce podczas rejestracji, zakupu produktów lub usług Spółki oraz korzystania z usług Strony lub powiązanych stron. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie swojej tożsamości, haseł i/lub innych danych osobowych do dyspozycji Użytkownika w procesie korzystania z produktów i/lub usług Spółki.
7.2. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie i nie może kontrolować wykorzystania przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem produktów i/lub usług Spółki.
7.3. Podobnie, Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść danych osobowych lub innych informacji, które Użytkownik otrzymuje od stron trzecich w wyniku korzystania z produktów i/lub usług Spółki.
7.4. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa swojego loginu i hasła dostępu do Konta w Serwisie Spółki.
7.5. Jeżeli Użytkownik dowie się, że login i hasło Użytkownika zostały przypadkowo lub celowo pozyskane przez osoby trzecie, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Spółkę i wygenerować nowy login i/lub hasło do Konta Użytkownika.
7.6. Użytkownik zobowiązuje się również do ograniczenia dostępu osób trzecich do skrzynki e-mail wskazanej przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, gdyż za jej pośrednictwem osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do loginu i hasła do Konta Użytkownika i odpowiednio do danych osobowych Użytkownika.
7.7. W przypadku niezapewnienia przez Użytkownika należytej poufności loginu i hasła, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania bezprawne popełnione przy użyciu jego loginu i hasła.

8.1. W przypadku wszelkich pytań związanych z zapewnieniem poufności swoich danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się ze Spółka pod adresem e-mail: ask@serverhino.com.
8.2. Zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego odpowiadania na prośby Spółki z jego adresu e-mail, który został podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Niniejsza Polityka Prywatności nie jest ostateczna i może być zmieniana i uzupełniana w dowolnym czasie bez specjalnego powiadomienia. Spółka zdecydowanie zaleca Użytkownikowi okresowe odwiedzanie strony internetowej, na której opublikowana jest Polityka prywatności w celu uzyskania informacji o aktualnej treści Polityki prywatności.

Nasza polityka

Przeczytaj zasady i wytyczne Serverhino

ZADZWOŃ DO NAS

+49 721 90980990

CZATUJ Z NAMI

Live Chat

NAPISZ DO NAS

ask@serverhino.com